Topic: Midi interface ESI M8U XL ?!!

Can I activate 8x8 Sierra under Dakotas MIDI MODE to use
ESI M8U XL MIDI interface with DAKOTA?